බූට් එක

ඔන්න හා හා පුරා කියලා පටන් ගත්ත බ්ලොග් එකේ.. පලවෙනි පෝස්ට් එක මං ලියපු කවියකින්ම දාන්න කියලා හිතුවා… කවි එක්ස්පට් කෙනෙක් නම් නෙවෙයි ඕං… 😂 පටන් ගත්තා විතරයි.පස්සේ මං බ්ලොග් එක ගැන කියන්නම්කෝ….

2 thoughts on “බූට් එක

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s