ඡන්දය

පෙබරවාරි 10 ඡන්දය නේද?මේ පාර ඡන්ද ක්‍රමය ලේසියිලු.පක්ෂ ගොඩක් වගේම අපේක්ෂකයාෙ ප්‍රමාණයත් වැඩියි.සාමකාමි මැතිවරණක් තමයි කාටත් අවශ්‍ය වෙන්නේ

 

Voter education pamphlet – Sinhala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s