3. ඔටිසම් රෝග ලක්ෂණ — ළමා සෞඛ්‍ය සිංහළෙන්

3.1 සමාජීය සම්බන්ධතා ඇතිකරගනීමෙදී සහ පවත්වගැනීමෙදී ඇතිවන දුෂ්කරතා 3.1.1 ඇස් දෙස නොබැලීම සහ අදහස් හුවමාරුකරගනීමේ දුර්වලතා සමාජයීය සම්බන්ධතා ඇතිකරගැනීම දරුවන්ගේ මානසික වර්ධනයේ වැදගත් අංශයකි. කුඩා දරුවන් පළමු සමාජයීය සම්බන්ධතා තම දෙමව්පියන් සමග ඇතිකරගනී. මුල් මාස 2-3 අතර දරුවා මවගේ/පියාගේ මුහුණ බලා ප්‍රතිචරාත්මකව සිනාසෙයි. මෙහිදී දෙමව්පියන් සමග ඉතා හොඳින් ඇස දෙස බලා සිනාසෙයි. දෙමව්පියන් දෙස බලා ප්‍රතිචාරාත්මකව සිනාසීම […]

via 3. ඔටිසම් රෝග ලක්ෂණ — ළමා සෞඛ්‍ය සිංහළෙන්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s